top of page

โดรนเกษตร กับเกษตรกรวิถีใหม่

New Normal

   รัฐหนุนภาคเกษตรสร้างฐานรากเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด 19 ขานรับเกษตรกรรุ่นใหม่ “ยัง สมาร์ท ฟาร์มเมอร์” (Young Smart Farmer) ออกแคมเปญ “นิวเจน รักบ้านเกิด” เชื่อมั่นคนรุ่นใหม่คือพลังแห่งความหวังเกษตรกรไทยมืออาชีพ พร้อมสนับสนุนแหล่งเงินทุนรองรับการพัฒนาเกษตรไทย

 

   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด 19 ซึ่งระบาดไปทั่วโลก กระทบถึงเศรษฐกิจไทยหลากหลายอาชีพรวมถึงเกษตรกรซึ่งเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักของชาติ

แต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ เมื่อภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขานรับให้ภาคเกษตร เป็นหน่วยเสริมทัพพลิกฟื้นเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนคนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมืออาชีพด้านเกษตรอย่างมั่นคง ประกอบกับเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตในยุค “นิวนอร์มอล (New normal)” ความปกติใหม่ ชีวิตวิถีใหม่ ได้อย่างลงตัว เช่น “โดรนเกษตร” หรือ “โดรนพ่นยา / โดรนหว่านปุ๋ย” ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีโดยตรง ดีต่อสุขภาพเกษตรกร ปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตการทำเกษตรให้ยั่งยืนยาวนาน

 

   แม้การใช้เทคโนโลยีโดรนเกษตร, โดรนพ่นยาดังกล่าวจำเป็นต้องเพิ่มทุน แต่เวลานี้เป็นโอกาสที่ดีเพราะภาครัฐออกโครงการต่างๆเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงิน เช่น “สินเชื่อนิวเจน รักบ้านเกิด” หรือโครงการ “สินเชื่อฉุกเฉิน สู้ภัย COVID-19 สำหรับพี่น้องเกษตรกร” โดย ธกส.

   โดรนเกษตร, โดรนพ่นยา Bug Away คือเครื่องมือที่ใช่ พร้อมตอบรับชีวิตวิถีใหม่ ให้ทำการเกษตรได้อย่างปลอดภัยทั้งต่อคนและพืช สร้างสรรค์ผลผลิตคุณภาพดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทย อยู่รอดได้ในทุกวิกฤต และพร้อมเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

โดรนเกษตร, โดรนพ่นยา, โดรนหว่านปุ๋ย บัคอะเวย์

DGI Production Co., Ltd. เลขที่ 6 ซอยทรัพย์สิน 2/1 ถนนราชวิถี ต. คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรฯ; 085- 298- 3735

#โดรนเกษตร  #โดรนพ่นยา  #โดรนหว่านปุ๋ย  #โดรนฉีดปุ๋ย  #โดรนกำจัดศัตรูพืช  #บัคอะเวย์

bottom of page